تورنتو

تورنتو

شرايط متقاضي و بيزينس

برای واجد شرایط بودن در زیرشاخه کارآفرینان، شما باید یک كسب و كار راه اندازي نماييد که احتمالاً منفعت اقتصادی برای اقتصاد انتاریو یا برای اقتصاد محلی که بيزينس در آن قرار خواهد داشت فراهم کند. شما و یک شریک تجاری (در صورت وجود) باید هر دو شرایط لازم را داشته باشید.

تجربه کسب و کار

شما در طول 60 ماه گذشته مي بايست حداقل 24 ماه تجربه مديريت تمام وقت كسب و كار به عنوان مدير يا صاحب كسب و كار داشته باشید.شما به عنوان یک صاحب كسب و كار باید نقش فعالی در اداره بيزينس داشته باشید و حداقل مالك یک سوم سهم از آن باشيد. شما به عنوان یک مدیر ارشد باید مسئولیت ارشد تصمیم گیری را در بيزينس داشته باشید.

 

ارزش خالص دارايي ها

اگر بيزينس پیشنهادی شما درمنطقه تورنتو بزرگ (شهر تورنتو و دورام ، هالتون ، یورک و ...) راه اندازي شود حداقل ارزش خالص دارايي شما مي بايست 800000 CDN باشد. (نرخ دولتي)

اگر بيزينس پیشنهادی شما در خارج از منطقه تورنتو بزرگ راه اندازي شود شما باید حداقل ارزش خالص دارايي شما مي بايست 400000 دلار CDN باشد. (نرخ دولتي)

اگر بيزينس پیشنهادی شما در شاخه فناوری اطلاعات و ارتباطات / بخش ارتباطات دیجیتال قرار دارد ، بدون در نظر گرفتن موقعیت مکانی ، حداقل دارايي خالص مي بايست 400000 دلار CDN باشد.

حداقل مبلغ سرمايه گذاري در كسب و كار

اگر بيزينس پیشنهادی شما در منطقه تورنتو بزرگ ، شما باید حداقل یک سرمایه شخصی 600000 دلار CDN انجام دهید و حداقل یک سوم سهام در بيزينس را کنترل کنید.

اگر بيزينس پیشنهادی شما در خارج از منطقه تورنتو بزرگ ، شما باید حداقل 200،000 دلار CDN سرمایه گذاری شخصی انجام دهید و حداقل یک سوم سهام در تجارت را کنترل کنید.

اگر مشاغل پیشنهادی شما در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات / ارتباطات دیجیتال قرار دارد ، پس از آن بدون در نظر گرفتن موقعیت مکانی ، باید حداقل 200،000 دلار CDN سرمایه گذاری کنید و حداقل یک سوم از سهام عدالت در تجارت را کنترل کنید.

4- مديريت فعال

شما باید بطور مداوم در مدیریت بيزينس راه اندازي شده شرکت کنید.

اشتغال زایی

اگر این مشاغل در منطقه تورنتو بزرگ واقع شود ، باید حداقل دو شغل تمام وقت دائم برای شهروندان کانادایی یا اشخاصي با اقامت دائم ایجاد کنید. اگر این مشاغل در خارج از منطقه تورنتو بزرگ یا در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات یا بخش ارتباطات دیجیتال ، صرف نظر از موقعیت مکانی واقع شود ، باید حداقل یک شغل تمام وقت دائم برای یک شهروند کانادایی یا شخصي با اقامت دائم ایجاد کنید. مشاغل باید در طی 20 ماه اول تأسیس یا دستیابی به مشاغل ایجاد شود ، حداقل برای 10 ماه باید بطور مداوم پر شود و حقوق متناسب با سمت شغلي ​​پرداخت شود.

الزامات اضافی براي خريد يك بيزينس آماده وجود دارد

شما باید در طی 12 ماه از تاریخ ثبت EOI ، حداقل یک بازدید به انتاریو انجام دهید

بيزينس خریداری شده باید در مدت 60 ماه گذشته به طور مداوم متعلق به يك صاحب (صاحبان) کار باشد.

مالکیت بيزينس باید کاملاً به متقاضی یا هر شریک تجاری منتقل شود.

شما باید حداقل 10٪ از سرمایه گذاری شخصی خود را برای بهبود یا گسترش بيزينس در انتاریو استفاده کنید.

شما باید کلیه کارمندان دائم تمام وقت که در این بيزينس کار کرده اند را نگه دارید.


نظرات و پیشنهادات